ردیفنام واحدمحل نصبتاریخ نصب
1هتل آپارتمان ارستبریز – جلفا91/04/31
2مرکز کشوری مدیریت سلامتتبریز95/07/07
3هتل کاروانسرای یامتبریز - مرند97/02/01