نرم افزار هتل آپارتمان آس نسخه عادی
8.100.000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد.
نرم افزار هتل آپارتمان آس نسخه حرفه ایی
11.000.000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد.
نرم افزار هتل آپارتمان آس نسخه ویژه
18.000.000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش با عقد قرارداد جداگانه می باشد.