مهمان پذیر
3800000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشد.
هتل آپارتمان نسخه عادی
5200000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشد.
هتل آپارتمان نسخه حرفه ایی
7000000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشد.
هتل آپارتمان نسخه ویژه
11800000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشد.
هتلداری 3 ستاره
17700000
به مدت 1 سال خدمات پشتیبانی رایگان ارائه میگردد.
خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر می باشد.